അലുമിനിയം ഖര പാനൽ പ്ലാന്റാണ് - അല്തൊപ് രാജീവനും കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

അലുമിനിയം ഖര പാനൽ പ്ലാന്റാണ്

എസ്എല് കുഴയുന്ന മെഷീൻ (4 മീറ്റർ)
എസ്എല് കുഴയുന്ന മെഷീൻ (4 മീറ്റർ)

എസ്എല് കുഴയുന്ന മെഷീൻ (4 മീറ്റർ) 2
എസ്എല് കുഴയുന്ന മെഷീൻ (4 മീറ്റർ) 2

എസ്എല് മെഷീനിംഗ് കേന്ദ്രം
എസ്എല് മെഷീനിംഗ് കേന്ദ്രം

ഫാക്ടറി
എസ്എല് മില്ലിന്ഗ് മെഷീൻ (6 മീറ്റർ)

എസ്എല് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കത്രിക്കുന്നവൻറെ (6 മീറ്റർ)
എസ്എല് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കത്രിക്കുന്നവൻറെ (6 മീറ്റർ)

എസ്എല് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കത്രിക്കുന്നവൻറെ
എസ്എല് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കത്രിക്കുന്നവൻറെ

ഓട്ടോമാറ്റിക് കോൺ കണ്ടു
എസ്എല് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ശെഅരെര്൨

ഓട്ടോമാറ്റിക് കോൺ കണ്ടു
എസ്എല് പണിയാമായിരുന്നു പഞ്ച് അമർത്തുക 1

എസ്എല് പണിയാമായിരുന്നു പഞ്ച് അമർത്തുക 2
എസ്എല് പണിയാമായിരുന്നു പഞ്ച് അമർത്തുക 2

പൂർണ്ണമായി ഇടതൂർന്നു എലെച്ത്രൊസ്തതിച് സ്പ്രേ ചേമ്പർ
പൂർണ്ണമായി ഇടതൂർന്നു എലെച്ത്രൊസ്തതിച് സ്പ്രേ ചേമ്പർ

ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ
ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ

പഞ്ചിംഗ് മെഷീൻ
പഞ്ചിംഗ് മെഷീൻ

സ്പ്രേ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ
സ്പ്രേ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

മൂന്ന്-റോളർ മെഷീൻ
മൂന്ന്-റോളർ മെഷീൻ


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!